關於部落格
世界上有一個台灣 台灣不屬於中國
                     

var sc_project=1706606; var sc_invisible=1; var sc_partition=16; var sc_security="47c81fb7";
 • 7909

  累積人氣

 • 0

  今日人氣

  0

  追蹤人氣

[台文閱讀練習] 葛瑪蘭四句聯

這是 tòa t„ 宜蘭 ê 陳秋香老先生所唱 ê ,陳老先生是 Kavalan流流仔社,已經 böe 曉講 Kavalan 話。是有一擺參加新文化營隊,伊唱阮聽 ê , ê 朋友為文錄音起來,我借錄音帶來, 將內容整理出來。伊講 ê 是宜蘭腔,佮我 ê käng-,我照伊 ê 腔口記,另外,因為錄音帶換面,有淡薄仔內容無法度記落來。

(這是住在宜蘭的陳秋香老先生所唱的,陳老先生是葛瑪蘭流流仔社。已經不會講葛瑪蘭話了。是有一次參加新文化營隊,他唱給我(們)聽的,我的朋友為文將它錄起來,我借錄音帶來,將內容整理出來。他講的是宜蘭腔,跟我的不一樣。我照他的腔來記。另外,因為錄音帶換面,有少許內容無法記下來。)Chia開始我boeh來唸四句a Chia khai-sí góa boeh lâi liäm si-kù a
Chia boeh講阮Kavalan ê 故事¬ Chia boeh kóng góan Kavalan ê k±-sü ¬
Kavalan自古早li就無歷史li Góan Kavalan chü k¯-chá li chiü bô lçk-sú li
比較漢人著有 khah Pí-kàu hàn-jîn tiõh ü khah su
----
漢人khah大族而且khah優秀 Hàn-lâng khah töa-chõk jî-chhiá° khah iu-siù
Kavalan ê 細族是下九流 Góan Kavalan ê sè-chõk s„ hä-kiú-liû
to chhöe無歷史thang根究 Góan to chhöe bô lçk-sú thang kin-kiù
每日仔阮心肝真憂愁 Múi-j…t-á góan sim-koa° mä chin iu-chhiû
----
Boeh 講古早 ê 時代 Boeh kóng k¯-chá ê sî-täi
ê 祖先 ˜ 位來 ¬ Góan ê ch¯-sian ˜-chai tó-üi lâi ¬
歷史我亦無了解 Lçk-sú góa iãh bô liáu-kái
阮阿公講伊 ˜ Góan a-kong mä kóng i ˜-chai
----
古早阮 ê 祖先過來台灣 K¯-chá góan ê ch¯-sian kòe-lâi Tâi-ôan
就是來 tòa t„-teh 宜蘭縣 Chiü-s„ lâi tòa t„-teh Gî-lân-köan
Chit-kóa ê kiá°  傳下蘭陽 ê 平原 Chit-kóa ê kiá°-sun thôan-hä Lân-iâng ê pêng-gôan
Hit-陣咱宜蘭全是阮chit族平埔番 Hit-chün lán Gî-lân chôan s„ góan chit-chõk pê°-p¬ hoan
----
吳沙未來 ê 時陣 G²-sa böe lâi ê sî-chün
Hit-陣蘭陽全是阮 chia 平埔 ê kiá° Hit-chün Lân-iâng chôan s„ góan chia pê°-p¬ ê kiá°-sun
了後伊吳沙 chiah 來開墾 Liáu-äu i G²-sa chiah lâi khai-khún
著是清朝 ê 時陣 Tiõh-s„ Chheng-tiâu ê sî-chün
----
吳沙來 t„ 十年後 G²-sa lâi t„ chãp-nî äu
Hit-陣阮 ê 阿祖 chiah 會出leh Hit-chün góan ê a-ch¯ chiah ë chhut-leh-thâu
吳沙 tih 開墾伊to iah- kàu G²-sa tih khai-khún i to iah-böe kàu
代先開港做水溝 Täi-seng khai-káng chò chúi-kau
----
吳沙伊是長山人 G²-sa i s„ T£g-soa°-lâng
boeh 來和番著是想空佮想縫 Nä boeh lâi hô-hoan tiõh-s„ siü°-khang kah siü°-phäng
阮有一-kóa 走過花蓮港 Góan ü ch…t-kóa cháu kòe Hoe-lian-káng
有人搬去 khah 遠去 kàu 台東 Ü-lâng poa° khì khah hüi° khì-kàu Tâi-tang
----
kah in 漢人人是真可惡li Kóng kah in hàn-jîn-lâng s„ chin kh¯-±° li
專門 boeh 欺負阮 chit-lö göng 平埔 Choan-mûi boeh khi-hü góan chit-lö göng pê°-p¬
了後阮兮生活愈來 soah 愈艱苦 Liáu-äu góan ê seng-õah jú lâi soah jú kan-kh¯
搬過花蓮 koh 再開墾 chiah khah 有前途 Poa° kòe Hoe-lian koh-chài khai-khún chiah khah ü chiân-t²
----
kah 伊吳沙著是吳沙 Kóng kah i G²-sa tiõh-s„ G²-sa
In chhöa 一陣全是羅漢跤 In lâi chhöa ch…t-t„n chôan s„ lô-hàn-kha
kàu 這宜蘭著 boeh 佮阮來起相-phah Lâi-kàu che Gî-lân tõh boeh kah góan lâi khí-sio-phah
漢人兩族是全 Hàn-lâng lióng-chõk s„ chôan bë-hãh
----
吳沙伊 ê 武藝是 bë hâm- G²-sa i e bú-gë s„ bë hâm-bän
著是吳沙 siöng 早過來 kàu 宜蘭 Tõh-s„ G²-sa siäng chá kòe-lâi kàu Gî-lân
In 來全是 chhöa hit-lö 獨身漢 In lâi chôan s„ chhöa hit-lö tõk-sin-hàn
漢人人 ê 心肝是真野蠻 Hàn-jîn-lâng ê sim-koa° s„ chin iá-bân
----
漢人人對阮無好 Hàn-jîn-lâng tùi góan mä bô hó
看阮 chit-lö 平埔仔是看真無a Khòa° góan chit-lö pê°-p¬-á s„ khòa° chin bô a
無所不至亂亂做 Bû-s¯-put-chì löan-löan chò
做人真得人和 Chòe-lâng chin bë tit jîn-hô
----
chit-lö 平埔仔良善又古意 Góan chit-lö pê°-p¬ à liâng-siän iü k¯-ì
boeh 尊重吳沙 Bô boeh chun-tiöng G²-sa
Hit 年吳沙 soah 來過世li Hit-nî G²-sa soah lâi kòe-sì li
Soah 著放某放 kiá° 感覺放 Soah tõh pàng-b¯-pàng-kiá° kám-kak pàng bë sün
----
自從吳沙死了後 Chü-chiông G²-sa sí liáu-äu
漢人兩族亂糟糟 Hàn-lâng liáng-chõk löan-chau-chau
-kè 走去拖死狗 Sì-kè cháu-khì thoa sí-káu
拖拖歸堆來 kh¢g 在阮 ê 田頭 Thoa-thoa kui-tui lâi kh¢g chäi góan ê chhân-thâu
----
kah 古早 ê 平埔仔 khah göng Kóng kah k¯-chá ê pê°-p¬-á khah göng-tai
漢人對阮真亂來 Hàn-lâng tùi góan chin löan-lâi
走去阮 ê 田頭阮偷放屎 Cháu-khì góan ê chhân-thâu kä góan thau pàng-sái
An-në 阮公a連田to無愛 An-në góan-kong--a liân chhân to bô-ài
----
落來我 boeh koh 來講lo Lõh--lâi góa boeh koh lâi kóng lo
Chit-má boeh 講阮老父 in ê 阿公 Chit-má boeh kóng góan läu-pë in ê a-kong
人若有病會曉人創 Lâng nä ü pë° ë-hiáu kä-lâng chhòng
阮阿祖對病理是真靈通 Góan a-ch¯ tùi pë°-lí s„ chin lêng-thong
----
ê 阿祖是真本頂li Góa ê a-ch¯ s„ chin pún-téng li
對這病理講起來是真萬能 Tùi che pë°-lí kóng--khì-lâi s„ chin bän-lêng
青草仔會做葯仔lo是真好用 Chhe°-chháu-á ë chò iõh-á lo s„ chin hó-iäng
Ká-若火大創 chit-lö 蘆薈人食退涼 Ká-nä hóe-töa chhòng chit-lö l²-höe h³-lâng chiãh thè-liâng
----
蘆薈專門治退火 L²-höe choan-bûn t„ thè-hóe
koh hit-lö 一味 hit-lö 白菊花 Tiõh koh lõh hit-lö ch…t-b„ hit-lö pçh-kiok-hoe
kòe 若無好著愛食兩kòe Ch…t-kòe nä bô hó tiõh-ài chiãh ¤ng-kòe
絕對會好是無問題 Chõat-tùi ë hó s„ bô bün-tôe
----
人若破病有症頭 Lâng nä phòa-pë° ü chèng-thâu
chhöe 阮阿祖來阮-tau Tiõh chhöe góan a-ch¯ lâi góan-tau
阮阿祖葯仔全是用青草 Góan a-ch¯ iõh-á chôan s„ iöng chhe°-chháu
若來 koh thçh 葯仔著有紅包 Nä lâi koh thçh iõh-á tiõh ü âng-pau
----
ê 阿祖伊是真古意 Góan ê a-ch¯ i s„ chin k¯-ì
患者 tãk 尊重伊 Höan-chiá tãk-ê mä chun-tiöng i
症頭若創好li著真歡喜 Chèng-thâu nä chhòng hó li tiõh chin hoa°-hí
Chit-má 紅包包著著真 chë Chit-má âng-pau pau tiõh tõh chin-chë chî°
----
落來 boeh 講阮老祖 Lõh--lâi boeh kóng gún läu-ch¯
thàn chë 會艱苦 Chî° thàn chin-chë ë kan-kh¯
落來著 boeh 講阮老祖 Lõh--lâi tiõh boeh kóng góan läu-ch¯
此去著 khah 無前途 Chhú-khì tiõh khah bô chiân-t²
----
thàn siu° chë 汝著加艱苦 Chî° thàn siu°-chë lí tõh ke kan-kh¯
-kóa 土匪仔著 boeh 來搶 kh±-kh± Ch…t-kóa th¯-húi-á tiõh boeh lâi chhiú° kh±-kh±
kah 土匪仔著是土匪仔 Kóng kah th¯-húi-á tiõh-s„ th¯-húi-á
boeh 來搶錢一直摧 Nä boeh lâi chhiú°-chî° …t-t…t chhui
----

 

真正無天良 Chin-chià° bô thian-liâng
ê 阿祖去土匪仔 phah chiâ° Góa ê a-ch¯ khì h³ th¯-húi-á kä i phah chiâ° thià°
Boeh 佮伊 phah mä phah böe Boeh kah i phah mä phah bë iâ°
內面若有錢著愛全部拚 Läi-b„n nä ü-chî° tiõh-ài chôan-p³ pià°
伊搶了 chiah 甘願行 Chî° h³ i chhiú° liáu chiah kam-göan kiâ°
----
ê 阿祖被 hia-ê 土匪 phah li Góa ê a-ch¯ p„ hia-ê th¯-húi phah li
內面阮搶 kah ta-ta-ta Läi-b„n kä góan chhiú° kah ta-ta-ta
無錢三頓 soah böe Bô-chî° sa°-tùi° soah t³ bë pá
Chit-má 著搬來礁溪 chit-ê 平石跤 Chit-má tõh poa° lâi Ta-khe chit-ê pê°-chiõh-kha
----
本來阮是 tòa t„ 大竹圍 Pún-lâi góan s„ tòa t„ Töa-tek-ûi
土匪仔搶 kah 真食虧 H³ th¯-húi-á chhiú° kah chin chiãh-khui
三工兩工著出土匪 Sa°-kang-¤ng-kang tiõh chhut th¯-húi
不得已 chiah 著搬 sóa Put-tit-í chiah tiõh poa° sóa-üi
----
第一勞碌阮老祖 Të-it lô-lõk góan läu-ch¯
土匪仔逼 kah 走無路 Khì h³ th¯-húi-á pek kah cháu bô l³
Ta° 無錢 koh 三頓 soah böe Ta° bô-chî° koh sa°-tùi° soah t³ bë pá
ta無錢thang han-ka Chhùi-ta bô-chî° thang han-ka(?)
----
土匪仔第一著 siöng 綿精 Th¯-húi-á të-it tiõh siöng mî-chi°
若來著是 boeh 搶錢 Nä lâi tiõh-s„ boeh chhiú° chî°
內面阮搶kah tui-chhun-thi Läi-b„n kä góan chhiú° kah tui-chhun-thi
Chiah 搬來礁溪 tòa t„ 山後邊 Chiah poa°-lâi Ta-khe tòa-t„ soa° äu-pi°
相簿設定
標籤設定
相簿狀態